Topik : diniyah

Home / Topik / diniyah

Hasil Pencarian Keyword : diniyah


13 Dataset


Jumlah Santri Madrasah Diniyah Ula Menurut Jenis Kelamin

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Madrasah Diniyah Ula Menurut Jenis Kelamin, dengan penjela ..
Selengkapnya


Jumlah Santri Madrasah Diniyah Wustha Menurut Jenis Kelamin

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Madrasah Diniyah Wustha Menurut Jenis Kelamin, dengan penj ..
Selengkapnya


Jumlah Santri Madrasah Diniyah Ulya Menurut Jenis Kelamin

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Madrasah Diniyah Ulya Menurut Jenis Kelamin, dengan penjel ..
Selengkapnya


Jumlah Santri Madrasah Diniyah Mahad Menurut Jenis Kelamin

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Madrasah Diniyah Mahad Menurut Jenis Kelamin, dengan penje ..
Selengkapnya


Jumlah Guru Madrasah Diniyah Ula Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Madrasah Diniyah Ula Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi P ..
Selengkapnya


Jumlah Guru Madrasah Diniyah Wustha Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Madrasah Diniyah Wustha Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikas ..
Selengkapnya


Jumlah Guru Madrasah Diniyah Ulya Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Madrasah Diniyah Ulya Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi ..
Selengkapnya


Jumlah Guru Madrasah Diniyah Mahad Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Madrasah Diniyah Mahad Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi ..
Selengkapnya


Jumlah Lembaga Pendidikan Diniyah Formal Menurut Jenjang

Data ini berisi mengenai Jumlah Lembaga Pendidikan Diniyah Formal Menurut Jenjang, dengan penjela ..
Selengkapnya


Jumlah Guru Pendidikan Diniyah Formal Menurut Kualifikasi Pendidikan

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Pendidikan Diniyah Formal Menurut Kualifikasi Pendidikan, de ..
Selengkapnya


Jumlah Santri Pendidikan Diniyah Formal Menurut Jenjang

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Pendidikan Diniyah Formal Menurut Jenjang, dengan penjelas ..
Selengkapnya


Jumlah Madrasah Diniyah Menurut Jenjang

Data ini berisi mengenai Jumlah Madrasah Diniyah Menurut Jenjang, dengan penjelasan variabel data ..
Selengkapnya


Jumlah Santri Madrasah Diniyah Menurut Jenjang

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Madrasah Diniyah Menurut Jenjang, dengan penjelasan variab ..
Selengkapnya